Rejestracja

Dane kandydata/ki


Dane kontaktowe


Pozostałe

CHCĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE!

Poniższe pytania służą zbadaniu motywacji do udziału w projekcie i rozwoju zawodowego.
Prosimy o dokładne przeczytanie każdego pytania ankiety oraz udzielenie odpowiedzi.

Jak oceniasz swoje umiejętności? Zaznacz w kółko wartość od 1-10, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 10 oznacza bardzo dobrze.

OŚWIADCZENIA

(Poniższe oświadczenia służą zweryfikowaniu kwalifikowalności Kandydatów/tek do udziału w projekcie)

Oświadczam, że:

  • zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Zaplanuj karierę z Vizją!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oświadczam, że:

  • zapoznałem/łam się z zasadami udziału w ww. projekcie, zawartymi w „Regulaminie projektu” i deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie,
  • wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które odbędą się w trakcie trwania projektu,
  • wyrażam zgodę na udział w badaniu tj. Bilansie Kompetencji przed rozpoczęciem wsparcia (doradztwo indywidualne) w projekcie,
  • wyrażam zgodę na udział w badaniu monitorującym losy absolwentów na rynku pracy określającym dalszą ścieżkę edukacyjną lub podjęcie zatrudnienia w okresie do 6 miesięcy po zakończonym wsparciu w projekcie.
  • wyrażam zgodę na udział w badaniu monitorującym losy absolwentów na rynku pracy określającym dalszą ścieżkę edukacyjną lub podjęcie zatrudnienia w okresie do 6 miesięcy po zakończonym wsparciu w projekcie.
Miejsce konferencji

Biuro Projektu Zaplanuj karierę z Vizją!
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
ul. Pawia 55, Warszawa
pokój 212e, II piętro

Kontakt do organizatora

Adres e-mail: doradztwo@vizja.pl

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.